Pravidla

Závodní kategorie:

Jednotlivci – muži (M), ženy (Ž), (závodníci mladší 18ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce se startem v závodě)

Tratě:

Závodí se na třech tratích dlouhá (cca 40 km), střední (cca 25-30 km) a krátká (15-20 km).

Centrum závodu:

Každý závod má předem určenou základnu, kde bude probíhat předzávodní příprava, registrace závodníků, bude poskytnut prostor pro úschovu zavazadel během závodu, dále bude dostupné sociální zařízení, případně základní nabídka občerstvení.

Registrace:

Každý ze závodů má kapacitu 200 startovních míst celkem v součtu pro všechny 3 tratě. Do jednoho či více závodů se závodník registruje pomocí registračního formuláře na internetových stránkách https://cutt.cz/registrace/. Po odeslání registrace závodník obdrží potvrzovací email na adresu, kterou uvedl v registračním formuláři. Potvrzovací email obsahuje kompletní pokyny k platbě startovného. Nezaplacené registrace budou po 30 dnech smazány.

Startovné:

 1. Základní individuální startovné – je 700,- Kč pro dlouhou trať za závod, 600,- Kč pro střední trať a 500,- Kč pro krátkou trať. Uhrazené startovné se při neúčasti závodníka nevrací. Je možno jej převést na jinou osobu v rámci jednoho závodu. O převodu startovného musí závodníci bezodkladně vyrozumět pořadatele emailem, aby byla provedena změna ve startovní listině (jinak je převod startovného neplatný a startovné propadá).
 2. Zvýšené startovné – po uzavření online registrací se startovné pro individuální závod zvyšuje na 900,- Kč.
 3. Snížené startovné – tzv. množstevní sleva se aplikuje při zakoupení dvou nebo všech tří registrací na jednu osobu v jednom ročníku najednou; množstevní sleva se stanovuje takto: dlouhá trasa 1300,-/2 závody nebo 1800,-/3 závody; střední trasa 1100.-/2 závody nebo 1500/3 závody; krátká trasa 900,-/2 závody nebo 1200,-/3 závody.

Časový limit:

Pro zdolání tratí je určen časový limit 10 hodin. Při překročení časového limitu budou závodníci zařazeni na konec výsledkové listiny v pořadí, v jakém dorazí do cíle. Nikdo není diskvalifikován z důvodu nedodržení časového limitu.

Pohyb po trati:

Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty s vlastním značením pro závod. Na trati mohou být označeny některé cesty jako zakázané. Na tyto cesty je vstup z bezpečnostních důvodů zakázán. Na dodržování zákazu bude dohlížet rozhodčí, případné porušení bude trestáno diskvalifikací. Zakázané cesty/úseky budou specifikovány v itineráři trati, který obdrží závodníci při prezentaci ke konkrétnímu závodu. K pohybu po trati jsou povoleny pouze běh a chůze, lze používat hole. Vyloučeny jsou jakékoliv dopravní prostředky a nebo sportovní náčiní/pomůcky, které by byly určeny pro jiný pohyb než běh a chůzi. Při pohybu po veřejných pozemních komunikacích jsou povinni závodníci dodržovat pravidla silničního provozu.

Kontrolní body:

Na trati mohou být stanoveny kontrolní body. Průchod kontrolním bodem si závodník zaznamenává do kontrolní karty, pokud je pro závod vydána. Několik kontrolních bodů bude osazeno rozhodčími, kteří zkontrolují průchod závodníků a odečtou časomíru.

Předčasné ukončení závodu ze strany pořadatele:

Pořadatel si vyhrazuje právo předčasně ukončit probíhající závod z důvodu zajištění bezpečnosti závodníků při neočekávaném ohrožení a to bez nároku na náhradu startovného. Neočekávaným ohrožením se rozumí například extrémní změna počasí vyvolávající prudké bouřky, silný vítr způsobující polomy, prudké deště aj. vlivy obecně nazývané „vyšší mocí“. Důvodem k předčasnému ukončení závodu je také ohrožení zdraví nebo života ze strany třetích osob nebo zvěře.

Občerstvení na trati:

Během závodu bude poskytnuto občerstvení, v cíli bude poskytnuto pití.

Pomoc třetích osob na trati:

Závodníci musí být po celou dobu pohybu na trati soběstační. Je třeba mít s sebou dostatek tekutin a potravin s ohledem na vzdálenost k další občerstvovací stanici. Závodníci mohou využít restaurace a obchody podél trati k pořízení dalšího občerstvení pro svou potřebu. Je doporučeno mít s sebou během závodu dostatečný finanční obnos pro tyto i jiné nouzové účely. Je zakázáno přijímat jakoukoliv pomoc třetích osob (jakéhokoliv doprovodu) během závodu, kromě míst, kde je umístěna občerstvovací stanice. Pravidlo o poskytnutí pomoci neplatí v případě ohrožení života či zdraví, nicméně se předpokládá, že z důvodu přijetí takové pomoci není závodník dále schopen pokračovat v závodě.

Osobní výbava závodníka:

Každý závodník musí po celou trasu závodu mít při sobě základní povinnou výbavu – zapnutý funkční mobilní telefon, termoizolační fólii (NRC), občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, láhev nebo vak na pití o obsahu min. 1 litr (pouze pro střední a dlouhou trať), batoh nebo ledvinku schopnou pojmout povinnou výbavu;

Povinná výbava může být během závodu zkontrolována, za chybějící část povinné výbavy bude závodník penalizován formou pozastavení v závodě. Za každý chybějící kus povinné výbavy bude udělena penalizace 15 minut;

Kromě toho doporučujeme následující výbavu –  trekové hole, GPS s nahranou trasou závodu, itinerář závodu, finanční hotovost min. 200 Kč, lékárničku (léky tišící bolest a teplotu, náplasti polštářkové i bez polštářku, elastické obinadlo nebo bandáž, min. 1 sterilní obvaz).

Zodpovědnost účastníků závodu:

Registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu každý účastník závodu prohlašuje, že:

 • obdržel všechny potřebné informace k závodu a potvrzuje že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit;
 • bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu na odložených věcech v centru závodu;
 • je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži;
 • pořadatel neodpovídá za škodu způsobenou účastníkem závodu třetím osobám;
 • byl důkladně poučen o průběhu závodu a o souvisejících nebezpečích; účast v závodu závisí jen na jeho/jejím vlastním rozhodnutí;
 • netrpí žádnou závažnou nemocí, která by vlivem účasti v tomto závodě mohla doznat zhoršení a tak ohrozit jeho/její vlastní zdraví;
 • startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko a je seznámen/a s tím, že pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého trvání sportovní akce;
 • do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek; pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě takového účastníka závodu, který vykazuje známky vysoké únavy, vyčerpání, nebo vykazuje známky požití omamných látek (včetně alkoholu);

Účastníci, kterým v den závodu není 18 let jsou povinni donést k prezenci podepsaný souhlas rodičů. Organizátoři nepřebírají za dítě zodpovědnost.

Odstoupení ze závodu:

Rozhodne-li se závodník odstoupit ze závodu, musí tuto skutečnost nahlásit ihned nebo při nejbližší příležitosti telefonicky (hovor nebo SMS) organizátorovi na telefonní číslo uvedené v pokynech k závodu. Odstoupivší závodníci se musí zpět do základny závodu dopravit na vlastní náklady po své ose (sběrná doprava nebude organizována).

Vyhodnocení výsledků:

Vyhodnocují se 3 první závodníci v kategorii Muži a Ženy na všech třech tratích.

Po ukončení třetího (posledního) závodu ze série Czech Ultra Trail Tour, budou vyhlášeny celkové výsledky. Pro vyhodnocení celkových výsledků je požita tabulka s bodovým hodnocením, která je dostupná na stránce výsledků. Podmínkou pro zařazení do celkového hodnocení je účast závodníka v minimálně 2 závodech. Vítězové celé série v obou kategoriích na 1. – 3. místě budou odměněni cenami. Vyhodnocují se všechny 3 tratě.

Protesty:

Protesty lze uplatnit pouze písemně u pořadatele závodu v centru závodu. Protest je nutno podat do 30 minut po zveřejnění provizorní výsledkové listiny a je nutné složit poplatek 500,- Kč. Lhůta pro posouzení oprávněnosti podaného protestu je 1 hodina od jeho přijetí. O protestu rozhodne porota, tzv. jury, složená ze dvou zástupců z řad závodníků (nezúčastněných ve sporu) a jednoho zástupce z řad pořadatelů. Bude-li protest zamítnut, složený poplatek 500,- Kč se protestujícímu nevrací a poté bude výsledková listina prohlášena za oficiální. V případě oprávněného protestu se poplatek protestujícímu obratem vrátí. V opodstatněných případech může být limit pro podání protestu prodloužen.

Diskvalifikace:

Porušení jakéhokoliv pravidla je důvodem k diskvalifikaci.


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění. Při sporném výkladu pravidel je platné konečné rozhodnutí pořadatele.

CUTT.cz